Starring Jenya Nirka/ Nik Management 
Style by Daria Kuzminova 
Photo assistant Vasya Kondrikov 
Production Marina Adyrkhaeva